IC-1 Plus

事半功倍

IC-1 Plus 控制系统为我们的起重机增加了附加值,它可增加灵活性,能够使起重机执行更多作业。 IC-1 Plus 控制系统基于经过现场验证的 IC-1 控制系统,在所有德马格起重机均为标配,它提供高效、直观的触摸屏操作,并能储存所有的负载图。

适用型号 AC 45 City, AC 55-3, AC 60-3, AC 100-4(L), AC 130-5, AC 160-5, AC 220-5, AC 250-5, AC 300-6, AC 500-8, AC 700-9